ویلچر ساده

در این مقاله میخواهیم به چگونگی تنظیم یک ویلچرساده پاسخ دهیم.

تنظیم ویلچر

تنظیم ویلچر و هماهنگ کردن آن با فرم بدن موضوع مهمی در کارایی ویلچر به حساب می آید.

پهنا ، عمق و ارتفاع نشیمن گاه

ویلچر عموما در پهنایی با رنج بین 25 تا 55 سانتی متر با 5 سانت کمتر یا بیشتر ساخته می شوند. ویلچرهاي با عرض 60 سانتی متر معمولا تاشو نیستند. ویلچرهایی با عرض بیشتر نیز به سفارش مشتري قابل عرضه هستند. عمق صندلی ها نیز در سایزهاي مختلف طراحی می شود. انتخاب پهناي مناسب صندلی نقش مهمی در راحتی و استحکام ویلچر دارد. یک صندلی باریک نه تنها راحت نیست بلکه دسترسی به صندلی را مشکل می کند. بعلاوه شانس ابتلاي به زخم بستر را نیز افزایش می دهد یک صندلی خیلی پهن کاربر را ترغیب می کند که به یک سمت متمایل شود، بنابراین فشار به عضلات نشیمن گاه را در یک سمت افزایش می دهد. همچنین یک صندلی با پهنایی بیش از حد مورد نیاز حرکت دادن ویلچر را دشوار می نماید و می تواند در حالت قرارگیري بدن، پایداري ویلچر و عبور از درها و راهرو ها مشکلاتی ایجاد نماید. یک صندلی با عمق کم سطح تماس با نشمین گاه را کاهش داده و باعث وارد آمدن فشار بیشتر به بافت هاي نرم بدن در تماس با صندلی می شود. بعلاوه در این حالت زیر پایی ها نمی توانند به خوبی از پنجه و سا پا حمایت کنند و تعادل کاربر به هم می خورد.

ویلچر ساده
یک صندلی با عمق زیاد، یا بلندتر از حد معمول نیز چرخش پاها را محدود می کند و باعث می شود بیمار براي نشستن با پا خودش را بکشد یا روي صندلی سر بخورد. ارتفاع صندلی از سطح زمین در ویلچرهاي ساده بزرگسال، معمولا 50 تا 52 سانتی متر است. اشخاص بلندقد به یک صندلی که بلندتر و عمیق تر باشد و افراد کوتاه قد به یک صندلی با ارتفاع کمتر نیاز دارند. به هرحال ابعاد صندلی هر شخص می تواند طبق سفارش ساخته شود. بدیهی است بالش ها و سیستم نشیمن گاه نیز باید در محاسبه ابعاد مورد نظر مد نظر قرار گیرند. ارتفاع صندلی دسترسی به دستگیره ها را براي حرکت دادن ویلچر آسان تر می کند. جهت تست ارتفاع، هنگامی که روي ویلچر نشسته اید، دست ها را از دو طرف آویزان کنید؛ در این هنگام باید نوك انگشتان فقط به پشت چرخ هاي صندلی برسد.

شیب نشیمن گاه

به اختلاف ارتفاع جلو و عقب نشیمن گاه تا کف زمین شیب آن گفته می شود و عموما باید مقدار کمی باشد( جهت افراد چاق بسیار کمتر از افراد لاغر) تا بدن شخص را روي ویلچر ثابت نگه دارد.

موقعیت چرخ عقب

موقعیت چرخ عقب در حرکت آسان و ایستایی ویلچر اهمیت دارد. عموما افراد تمایل دارند که تا حد ممکن، محور چرخ هاي عقب به سمت جلو باشد (در این حالت حرکت دادن ویلچر راحت تر است) تا جایی که باعث واژگونی ویلچر نگردد. 

زاویه چرخ

زاویه چرخ ها را نسبت به صندلی کامبر می گویند. این زاویه کوچک جهت محافظت از دست ها و افزایش میزان حمایت مفید است. هر چه زاویه بیشتر باشد (چرخ ها خم باشند) ویلچر پایدارتر است و امکان زمین خوردن کمتر و جلو بردن ویلچر راحت تر میشود.. بنابراین اکثرا در ویلچرهاي مسابقه این زاویه را زیادتر می کنند. در این حالت عمر تایر کوتاه تر شده و عبور از درها و راهروها سخت تر می شود.